ЗА НАС 2019-10-07T22:05:49+00:00

Мисия и цели

Сдружението на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България е сдружение с нестопанска цел, самостоятелно юридическо лице, отделно от членовете си лекари-хирурзи от Република България, доброволно, независимо и неполитически обвързано, за осъществяване на дейност в обществена полза.

Целта на сдружението е да се допринесе за научното, дидактичното, клиничното и социалното развитие на Оралната и Лицево-челюстната хирургия като висока специализация и да се защити престижа и интересите в университетските и болнични структури.

Сдружението има за цел:

  • Да подпомага за повишаването на квалификацията, професионалната реализация и да насърчава творческата и научна дейност на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България;
  • Да развива и разширява професионалните контакти между оралните и лицево-челюстни хирурзи в България и оралните и лицево-челюстни хирурзи от Европейския съюз и други страни;
  • Да съдейства за развитието на оралната и лицево-челюстна хирургия , съобразно нормите на утвърдените държавни стандарти и съвременните стандарти на специалностите в Европейския съюз и света;
  • Да съдейства за въвеждането в хирургичната практика на най-съвременните методи за диагностика и лечение на заболяванията в областта на домена на специалността;
  • Да защитава професионалните интереси на оралната и лицево-челюстна хирургия в страната.

История

Сдружението на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България е учредено на 20.06.2009 г. Под това наименование е регистрирано в Министерството на правосъдието на 11.09.2009 г. За първи председател на новоучреденото сдружение е избран доц. д-р Росен Коларов, д.м. Първоначално в Сдружението са членували 58 Орални и лицево-челюстни хирурзи от България като към момента са над 100.

В периода 2010 – 2015 година Председател на сдружението на оралните и лицево-челюстни хирурзи е доц. д-р Антон Джоров, д.м. През 2015 година на Общо отчетно-изборно събрание за Председател на Сдружението е избран проф. д-р Цветан Тончев, д.м.

Mеждународно признати специалности

Оралната хирургия и Лицево-челюстната хирургия са международно признати специалности, всяка от които третира заболявания, регламентирани от държавното законодателство на всяка от тях. Специализацията има за цел изграждане на кадри, покриващи високите международни стандарти, които да бъдат конкуренти на световно ниво.

Управителен съвет

Председател на Управителен съвет:

Проф. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м.
Гр. Варна
e-mail: mfstonchev@mail.bg

Членове на Управителен съвет

Проф. д-р Христина Лалабонова, д.м.н.
Проф. д-р Христина Лалабонова, д.м.н.
гр. Пловдив
бул. „Пещерско шосе”№ 66
e-mail: lalabonova@abv.bg
Доц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м.
Доц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м.
Гр. София 1431
бул. „Св. Георги Софийски“ №1
e-mail: rossen_kolarov@mail.bg
Доц. д-р Васил Господинов Свещаров, д.м.
Доц. д-р Васил Господинов Свещаров, д.м.
Гр. София 1431
бул. „Св. Георги Софийски“ №1
e-mail: vassilsvechtarov@yahoo.com
Доц. д-р Боян Стоянов Владимиров, д.м.
Доц. д-р Боян Стоянов Владимиров, д.м.
Гр. Пловдив
бул. „Пещерско шосе”№ 66
e-mail: boyanvlad@yahoo.com
Councillor EACMFS
Д-р Генади Генадиев
Д-р Генади Генадиев-
Гр. София 1431
бул. „Св. Георги Софийски“ №1
Д-р Стефан Митов
Д-р Стефан Митов-
гр. София, кв. Лозенец,
ул. „Златовръх“ 52
e-mail: stmitov@abv.bg